فوتیجs

دعوای خانوادگی اردک ها https://topra1995.poshtiban.io/signed/6a44ef62d69a378fdae9bb58bcdec9f7/1598116700/5f40fb38f19f3c201933c643/00090.MTS

5,000 تومان – خرید

شنای اردک ماندارین ماده و نر https://topra1995.poshtiban.io/signed/be8a830d001d171ce373af615948094d/1598117160/5f40fbe36bf76f5c165c8bb7/00135.MTS

10,000 تومان – خرید

نمای نزدیک از سر طاووس https://topra1995.poshtiban.io/signed/1f7606f418835ac15c78be2b489f6e32/1598115460/5f40f965ccfc214a33734d8c/00034.MTS

10,000 تومان – خرید

گونه ای از مرغابی های باغ پرندگان

1,000 تومان – خرید

آرامش در کنارآب

10,000 تومان – خرید

شنای قو

1,000 تومان – خرید

گونه ای از اردک های باغ پرندگان در محل استراحتش

10,000 تومان – خرید

بال زدن فلامینگو

5,000 تومان – خرید

گونه ای از اردک های باغ پرندگان که به نظر خوتکا باشد

10,000 تومان – خرید
0