فوتیج ها

طوطی در قفس

این فیلم حالتی از ترس ، امید، رهایی و قفس را به مخاطب القا می کند.و نوعی حالتد ترحم را هم به بیننده منتقل می کند

فیلامینگو

فلامینگو از چشم

پرنده

پرنده درحال نک زدن به اب

پرنده

پرنده درحال آب خوردن

لک لک

ایستادن لک لک

اگرت سفید بزرگ

استراحت اگرت بزرگ بر روی صخره ها https://topra1995.poshtiban.io/signed/268fd1c550ebc3761d0e080b9164523f/1598113825/5f40f7483b9332586f3d4070/00024.MTS

طوطی خاکستری

نمای کلوزآپ از سر طوطی خاکستری https://topra1995.poshtiban.io/signed/b77ae679287b5aa28d52cc98ee36c8e3/1598114269/5f40f6ad6e9d2d7385201842/00001.MTS

درنای طناز

درنای طناز در حال آراییدن پرهایش https://topra1995.poshtiban.io/signed/317f96e7048e4cf15325ae92040ddba1/1598116157/5f40fa05db01d329914a03ce/00043.MTS

قو

بعدازظهر یک قو https://topra1995.poshtiban.io/signed/87f42f7fad1eb2a5f065cb318ae0a9e2/1598116370/5f40faba43e5ae14730b437e/00068.MTS

0