فوتیج ها

طوطی در قفس

این فیلم حالتی از ترس ، امید، رهایی و قفس را به مخاطب القا می کند.و نوعی حالتد ترحم را هم به بیننده منتقل می کند

10,000 تومان – خرید

فیلامینگو

فلامینگو از چشم

200,000 تومان – خرید

پرنده

پرنده درحال نک زدن به اب

10,000 تومان – خرید

پرنده

پرنده درحال آب خوردن

20,000 تومان – خرید

لک لک

ایستادن لک لک

10,000 تومان – خرید

اگرت سفید بزرگ

استراحت اگرت بزرگ بر روی صخره ها https://topra1995.poshtiban.io/signed/268fd1c550ebc3761d0e080b9164523f/1598113825/5f40f7483b9332586f3d4070/00024.MTS

5,000 تومان – خرید

طوطی خاکستری

نمای کلوزآپ از سر طوطی خاکستری https://topra1995.poshtiban.io/signed/b77ae679287b5aa28d52cc98ee36c8e3/1598114269/5f40f6ad6e9d2d7385201842/00001.MTS

10,000 تومان – خرید

درنای طناز

درنای طناز در حال آراییدن پرهایش https://topra1995.poshtiban.io/signed/317f96e7048e4cf15325ae92040ddba1/1598116157/5f40fa05db01d329914a03ce/00043.MTS

5,000 تومان – خرید

قو

بعدازظهر یک قو https://topra1995.poshtiban.io/signed/87f42f7fad1eb2a5f065cb318ae0a9e2/1598116370/5f40faba43e5ae14730b437e/00068.MTS

5,000 تومان – خرید
0